!DOCTYPE html> Odhady nemovitostí Veronika Košťálová

Metodika


Pro odhady nemovitých věcí je možné stanovit cenu administrativní (zjištěnou, úřední) nebo cenu obvyklou (tržní). Metodika se zvolí dle toho, pro jaké účely je posudek zhotovován.

Cena obvyklá

Tržní odhad, neboli stanovení obvyklé ceny, odráží hodnotu nemovité věci na trhu. § 2 zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. uvádí: "...obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim."
Pro stanovení obvyklé ceny se používají nejčastěji tyto metody:

Kvalitní odhad nemovité věci pracuje s těmito všemi třemi metodami.

Cena zjištěná (administrativní, úřední) se používá například k vypočtení daní a je vypracována podle zákona a aktuálních vyhlášek týkajících se oceňování nemovitostí.

Vyjádření o ceně nemovitosti nebo také odborný názor na tržní cenu nemovitosti se používá často jako podklad při dědickém řízení. Jedná se o zjednodušený posudek tržní hodnoty nemovitosti.